പേരാറിൻ തീരത്തോ | Perarin Theeratho Lyrics | Aswathy Malayalam Movie Songs Lyrics


 
പേരാറിൻ തീരത്തോ പെരിയാറിൻ തീരത്തോ 
ശാരദേന്ദു നട്ടു വളർത്തിയ പേരമരത്തോട്ടം 
പേരാറിൻ തീരത്തോ പെരിയാറിൻ തീരത്തോ 
ശാരദേന്ദു നട്ടു വളർത്തിയ പേരമരത്തോട്ടം 
പേരമരത്തോപ്പിലോ ദൂരെ മലയോരത്തോ 
മാരി വില്ലിൻ സുന്ദരമാം മാലക്കാവടിയാട്ടം
പേരമരത്തോപ്പിലോ ദൂരെ മലയോരത്തോ 
മാരി വില്ലിൻ സുന്ദരമാം മാലക്കാവടിയാട്ടം

ആടിയോടി പോകും പെണ്ണെ 
ആട്ടം കാണാൻ പോരാമോ
ആടിയോടി പോകും പെണ്ണെ 
ആട്ടം കാണാൻ പോരാമോ
കൂനിക്കൂടിയിരിക്കും ചെറുക്കൻ 
കൂടെ വന്നാൽ പോരാം
കൂനിക്കൂടിയിരിക്കും ചെറുക്കൻ 
കൂടെ വന്നാൽ പോരാം
പോരാമോ പോരാം പോരാം
പോരാമോ പോരാം പോരാം

പേരാറിൻ തീരത്തോ പെരിയാറിൻ തീരത്തോ 
ശാരദേന്ദു നട്ടു വളർത്തിയ പേരമരത്തോട്ടം

ഉച്ച വെയിലിൽ വാകകൾ നീർത്തിയ 
പച്ചക്കുടയുടെ തണലത്ത്‌
ഉച്ച വെയിലിൽ വാകകൾ നീർത്തിയ 
പച്ചക്കുടയുടെ തണലത്ത്‌
പക്ഷികൾ പോലെ ചേർന്നിരുന്നു 
യക്ഷിക്കഥകൾ ചൊല്ലാം 
പക്ഷികൾ പോലെ ചേർന്നിരുന്നു 
യക്ഷിക്കഥകൾ ചൊല്ലാം 
ചൊല്ലാമോ ചൊല്ലാം ചൊല്ലാം
ചൊല്ലാമോ ചൊല്ലാം ചൊല്ലാം

അന്തി വരുമ്പോൾ വെളുത്തവാവിൻ 
അരയാൽത്തറയിൽ കൂടാം
അന്തി വരുമ്പോൾ വെളുത്തവാവിൻ 
അരയാൽത്തറയിൽ കൂടാം 
ചിങ്ങനിലാവിൻ വെള്ള വിരിപ്പിൽ 
ചിറകുമൊതുക്കി കൂടാം 
ചിങ്ങനിലാവിൻ വെള്ള വിരിപ്പിൽ 
ചിറകുമൊതുക്കി കൂടാം 
കൂടാമോ കൂടാം കൂടാം
കൂടാമോ കൂടാം കൂടാം

പേരാറിൻ തീരത്തോ പെരിയാറിൻ തീരത്തോ 
ശാരദേന്ദു നട്ടു വളർത്തിയ പേരമരത്തോട്ടം 
പേരമരത്തോപ്പിലോ ദൂരെ മലയോരത്തോ 
മാരി വില്ലിൻ സുന്ദരമാം മാലക്കാവടിയാട്ടം

LYRICS IN ENGLISH
Theme images by imacon. Powered by Blogger.