ദേവീ ശ്രീദേവീ തേടിവരുന്നൂ ഞാന്‍ | Devi Sreedevi Thedi Varunnu Njan Lyrics


 
ദേവീ ശ്രീദേവീ 
ദേവീ ശ്രീദേവീ തേടിവരുന്നൂ ഞാന്‍ 
നിന്‍ ദേവാലയവാതില്‍ 
തേടിവരുന്നൂ ഞാന്‍ 

അമ്പലനടയിലും കണ്ടില്ല
നിന്നെ 
അരയാല്‍ത്തറയിലും കണ്ടില്ല 
അമ്പലനടയിലും കണ്ടില്ല
നിന്നെ 
അരയാല്‍ത്തറയിലും കണ്ടില്ല 
ആശ്രമവനത്തിലും അന്ത:പ്പുരത്തിലും 
അല്ലിപ്പൂങ്കാവിലും കണ്ടില്ല 

ദേവീ ശ്രീദേവീ 

മാനസപ്പൊയ്ക തന്‍ കടവില്‍
നിന്റെ 
മണിവീണാനാദം കേട്ടൂ ഞാന്‍ 
മനസ്സിന്നുള്ളിലെ പൂജാമുറിയില്‍ നിന്‍ 
കനകച്ചിലമ്പൊലി കേട്ടൂ ഞാന്‍ 

ദേവീ ശ്രീദേവീ 

വിളിച്ചിട്ടും വിളിച്ചിട്ടും വന്നില്ല
എന്റെ 
തുളസിത്തറയിലിരുന്നില്ല 
വിളിച്ചിട്ടും വിളിച്ചിട്ടും വന്നില്ല
എന്റെ 
തുളസിത്തറയിലിരുന്നില്ല 
ദാഹിച്ചു മോഹിച്ചു 
ചൂടാന്‍ കോര്‍ത്തൊരു 
താമരമാലയണിഞ്ഞില്ല 

ദേവീ ശ്രീദേവീ തേടിവരുന്നൂ ഞാന്‍ 
നിന്‍ ദേവാലയവാതില്‍ 
തേടിവരുന്നൂ ഞാന്‍ 

LYRICS IN ENGLISH
Theme images by imacon. Powered by Blogger.