പതിനാലാം രാവുദിച്ചത് | Pathinalam Ravudichathu Lyrics In Malayalam


 
പതിനാലാം രാവുദിച്ചത് മാനത്തോ 
കല്ലായിക്കടവത്തോ 
പനിനീരിന്‍ പൂ വിരിഞ്ഞത് 
മുറ്റത്തോ കണ്ണാടി കവിളത്തോ

പതിനാലാം രാവുദിച്ചത് മാനത്തോ 
കല്ലായിക്കടവത്തോ 
പനിനീരിന്‍ പൂ വിരിഞ്ഞത് 
മുറ്റത്തോ കണ്ണാടി കവിളത്തോ

തത്തമ്മ ചുണ്ടു ചുവന്നത് 
തളിര്‍ വെറ്റില തിന്നിട്ടോ
തത്തമ്മ ചുണ്ടു ചുവന്നത് 
തളിര്‍ വെറ്റില തിന്നിട്ടോ
മാരനോരാള്‍ തേനില്‍ മുക്കി 
മണിമുത്തം തന്നിട്ടോ 
മാരനോരാള്‍ തേനില്‍ മുക്കി 
മണിമുത്തം തന്നിട്ടോ 

തനതിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നോ
താനിന്നി താനതിന്ത താനിന്നോ
തനതിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നോ
തനതിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നോ

പതിനാലാം രാവുദിച്ചത് മാനത്തോ 
കല്ലായിക്കടവത്തോ 
പനിനീരിന്‍ പൂ വിരിഞ്ഞത് 
മുറ്റത്തോ കണ്ണാടി കവിളത്തോ

മൈക്കണ്ണില്‍ കവിത വിരിഞ്ഞത് 
മയിലാട്ടം കണ്ടിട്ടോ
മൈക്കണ്ണില്‍ കവിത വിരിഞ്ഞത് 
മയിലാട്ടം കണ്ടിട്ടോ
മധുരത്തേന്‍ നിറയും മാറില്‍ 
മദനപ്പൂ കൊണ്ടിട്ടോ 
മധുരത്തേന്‍ നിറയും മാറില്‍ 
മദനപ്പൂ കൊണ്ടിട്ടോ 

തനതിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നോ
താനിന്നി താനതിന്ത താനിന്നോ
തനതിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നോ
തനതിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നോ

പതിനാലാം രാവുദിച്ചത് മാനത്തോ 
കല്ലായിക്കടവത്തോ 
പനിനീരിന്‍ പൂ വിരിഞ്ഞത് 
മുറ്റത്തോ കണ്ണാടി കവിളത്തോ

പതിനാലാം രാവുദിച്ചത് മാനത്തോ 
കല്ലായിക്കടവത്തോ 
പനിനീരിന്‍ പൂ വിരിഞ്ഞത് 
മുറ്റത്തോ കണ്ണാടി കവിളത്തോ

LYRICS IN ENGLISH
Theme images by imacon. Powered by Blogger.