കടലിന്നക്കരെ പോണോരേ | Kadalinakkare Ponore Lyrics In Malayalam


 
കടലിന്നക്കരെ പോണോരേ
കാണാപ്പൊന്നിനു പോണോരേ
കടലിന്നക്കരെ പോണോരേ
കാണാപ്പൊന്നിനു പോണോരേ
പോയ്‌ വരുമ്പോഴെന്തു കൊണ്ടുവരും
കൈ നിറയെ
പോയ്‌ വരുമ്പോഴെന്തു കൊണ്ടു വരും
പതിനാലാം രാവിലെ പാലാഴിത്തിരയിലെ
മത്സ്യകന്യകമാരുടെ
മാണിക്യക്കല്ലു തരാമോ
ഓഹോ ഓ ഒഹോ ഓ ഒഹോ ഓ

ചന്ദനത്തോണിയേറിപ്പോണോരേ നിങ്ങൾ
പോയ്‌ പോയ്‌ പോയ്‌ വരുമ്പോൾ
ചന്ദനത്തോണിയേറിപ്പോണോരേ നിങ്ങൾ
പോയ്‌ പോയ്‌ പോയ്‌ വരുമ്പോൾ
വെണ്ണിലാപ്പൊയ്കയിലെ വാവുംനാളിലെ
പൊൻ പൂ മീനിനെ കൊണ്ടത്തരാമോ
നാടോടിക്കഥയിലെ നക്ഷത്രക്കടലിലെ
നാഗനർത്തകിമാരണിയും
നാണത്തിൻ മുത്തു തരാമോ
ഓഹോ ഓ ഒഹോ ഓ ഒഹോ ഓ

പുഷ്പകത്തോണിയേറിപ്പോണോരേ നിങ്ങൾ
പോയ്‌ പോയ്‌ പോയ്‌ വരുമ്പോൾ
പുഷ്പകത്തോണിയേറിപ്പോണോരേ നിങ്ങൾ
പോയ്‌ പോയ്‌ പോയ്‌ വരുമ്പോൾ
മാനസപ്പൊയ്കയിലെ മായാ ദ്വീപിലെ
മാടപ്രാവിനെ കൊണ്ടത്തരാമോ
പാതിരാപ്പന്തലിൽ പഞ്ചമിത്തളികയിൽ
ദേവ കന്യകമാരുടെ ഓമൽപ്പൂത്താലി തരാമോ
ഓഹോ ഓ ഒഹോ ഓ ഒഹോ ഓ

കടലിന്നക്കരെ പോണോരേ
കാണാപ്പൊന്നിനു പോണോരേ
പോയ്‌ വരുമ്പോഴെന്തു കൊണ്ടുവരും
കൈ നിറയെ
പോയ്‌ വരുമ്പോഴെന്തു കൊണ്ടു വരും
പതിനാലാം രാവിലെ പാലാഴിത്തിരയിലെ
മത്സ്യകന്യകമാരുടെ
മാണിക്യക്കല്ലു തരാമോ
ഓഹോ ഓ ഒഹോ ഓ ഒഹോ ഓ
ഓഹോ ഓ ഒഹോ ഓ ഒഹോ ഓ
ഓഹോ ഓ ഒഹോ ഓ ഒഹോ ഓ

LYRICS IN ENGLISH
Theme images by imacon. Powered by Blogger.